ឌុក - ត្រេឌីដាប់ប៊ល


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

លេខភាគហ៊ុន

ទំហំគិត

ស៊េរី 4200R

ស៊េរី 4800R

ស៊េរី 4200CAM

ស៊េរី 4800CAM

4206R

៤៨០៦ ។

4206CAM

៤៨០៦ ស៊ី។ អ

8-14,5MH

៦.០០-១៦ អិល

 

 

 

4211R

4811R

4211CAM

4811CAM

៦.៧០-១៥ អិល

៧.០០-១៥ អិល

7-17.5 អិល

P215 / 75R-15

27X8.50-14LT

4217R

4817R

4217CAM

4817CAM

P225 / 75R-15

P235 / 75R-15

215 / 75R-14LT

215 / 75R-15LT

២០៥R-១៦

៦.៥០-១៦ អិល

 

 

 

 

4219R

4819R

4219CAM

4819CAM

235 / 75R-15LT

215 / 85R-16LT

225 / 75R-16LT

235 / 75R-16LT

215 / 70R-17.5

៧.៥០-១៥ អិល

 

 

 

 

4221R

4821R

4221CAM

4821CAM

៧.០០-១៧ អិល

៧.៥០-១៦ អិល

៩.៥០-១៦.៥

235 / 85R-16LT

245 / 75R-16LT

215 / 75R-17.5LT

 

 

 

 

4214R

4814R

4214CAM

4814CAM

៧.៥០-១៧

៨-១៩.៥

265 / 70R-16LT

225 / 70R-17.5LT

225 / 70R-17.5

4231R

4831R

4231CAM

4831CAM

P275 / 60HR-17

P275 / 70R-16

225 / 70R-19.5LT

245 / 70R-19.5LT

225 / 85R-16LT

265 / 70R-17LT

 

 

 

 

4222R

4822R

4222CAM

4822CAM

៧.៥០-២០

៨-២២.៥

9.00-15TR

៩.០០-១៦ អិល

៩R១៧.៥

10R-17.5

 

 

 

 

4233R

4833R

4233CAM

4833CAM

៧.៥០-១៨

៦.៥-២០

៧.០០-២០

225 / 70R-19.5

245 / 70R-19.5

4239R

4839R

4239CAM

4839CAM

៨.២៥-២០

៩-២២.៥

១១R១៧.៥

245 / 75R-22.5

255 / 70R-22.5

២៥៥ / ៨០ 22 ២២.៥

 

 

 

 

4241R

4841R

4241CAM

4841CAM

៩.០០-២០

១០-២២.៥

265 / 70R-19.5

265 / 75R-22.5

 

4245R

4845R

4245CAM

4845CAM

១០.០០-២០

១១-២២.៥

275 / 70R-22.5

275 / 80R-22.5

 

4247R

៤៨៤៧ អ

4247CAM

4847CAM

295 / 75R-22.5

275 / 80R-24.5

285 / 75R-24.5

 

 

៤២៤៩ ។

៤៨៤៩ ។

4249CAM

៤៨៤៩CAM

១០.០០-២២

១១-២៤.៥

 

 

 

4251R

4851R

4251CAM

4851CAM

11.00-15TR

១១.០០-២០

១២-២២.៥

295 / 80R-22.5

 

4253R

4853R

4253CAM

4853CAM

១១.០០-២៤

 

 

 

 

4255R

4855R

4255CAM

4855CAM

១២.០០-២០

១៣ / ៨០ អរ -២០

១១.០០-២២

១២.៥-២២

១២.៧៥-២២.៥

១២-២៤.៥

 

 

 

 

4257R

4857R

4257CAM

4857CAM

១៣.០០-២០

14 / 80R-20

១២.០០-២៤

៣៦៥ / ៨០--២០

 

4271R

4871R

4271CAM

4871CAM

១៤.០០-២០

14.00R-21

១៣.០០-២៤

 

 

4273R

4873R

4273CAM

4873CAM

១៤.០០-២៤

 

 

 

 


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ