ស៊ីធីត្រេដឃឺរ


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

លេខភាគហ៊ុន

ទំហំគិត

ស៊េរី 2200R

ស៊េរី 2800R

ស៊េរី 2200CAM

ស៊េរី 2800CAM

2209R

2809R

2209CAM

2809CAM

7,00-14LT

១៨៥-១៤

P195 / 75R-14

P205 / 75R-14

195 / 75R-14LT

២០៥ / ៦០R-១៧.៥

 

 

 

 

2211R

2811R

2211CAM

2811CAM

៦.៧០-១៥ អិល

៧.០០-១៥ អិល

7-17.5 អិល

P215 / 75R-15

27X8.50-14LT

2216R

2816R

2216CAM

2816CAM

215 / 75R-14LT

215 / 75R-15LT

P225 / 75R-15

P235 / 75R-15

២០៥R-១៦

2219R

2819R

2219CAM

2819CAM

235 / 75R-15LT

215 / 85R-16LT

225 / 75R-16LT

235 / 75R-16LT

215 / 70R-17.5

៧.៥០-១៥ អិល

 

 

 

 

2221R

2821R

2221CAM

2821CAM

៧.០០-១៧ អិល

៧.៥០-១៦ អិល

៩.៥០-១៦.៥

235 / 85R-16LT

245 / 75R-16LT

215 / 75R-17.5LT

 

 

 

 

2214R

2814R

2214CAM

2814CAM

៧.៥០-១៧

៨-១៩.៥

265 / 70R-16LT

225 / 70R-17.5LT

 

225 / 70R-17.5

 

 

 

 

2229R

2829R

2229CAM

2829CAM

១០-១៦.៥

P245 / 70R-15

P255 / 70R-15

255 / 75R-15LT

៣០X៩.៥០-១៥ អិល

២២២៨ អរ

2828R

2228CAM

2828CAM

8.25-15TR

255 / 85R-16LT

២៦៥ / ៧៥R-១៦

 

 

2233R

2833R

2233CAM

2833CAM

៧.៥០-១៨

៦.៥-២០

៧.០០-២០

225 / 70R-19.5

245 / 70R-19.5

2237R

២៨៣៧ អរ

២២៣៧CAM

២៨៣៧CAM

9.00-15TR

៩.០០-១៦ អិល

៩R១៧.៥

១០R១៧.៥

៧.៥០-២០

៨-២២.៥

 

 

 

 

2239R

២៨៣៩ អរ

2239CAM

២៨៣៩CAM

៨.២៥-២០

៩-២២.៥

១១R១៧.៥

245 / 75R-22.5

255 / 70R-22.5

២៥៥ / ៨០ 22 ២២.៥

 

 

 

 

2241R

2841R

2241CAM

2841CAM

៩.០០-២០

១០-២២.៥

265 / 70R-19.5

265 / 75R-22.5

 

2245R

2845R

2245CAM

2845CAM

១០.០០-២០

១១-២២.៥

275 / 70R-22.5

275 / 80R-22.5

 

2247R

2847R

2247CAM

2847CAM

295 / 75R-22.5

275 / 80R-24.5

285 / 75R-24.5

 

 

២២៤៩ ។

២៨៤៩R

2249CAM

២៨៤៩CAM

១០.០០-២២

១១-២៤.៥

 

 

 

2251R

2851R

2251CAM

2851CAM

11.00-15TR

១១.០០-២០

១២-២២.៥

295 / 80R-22.5

 

2253R

2853R

2253CAM

2853CAM

១១.០០-២៤

 

 

 

 

2255R

2855R

2255CAM

2855CAM

១២.០០-២០

១៣ / ៨០ អរ -២០

១១.០០-២២

១២.៥-២២

១២.៧៥-២២.៥

១២-២៤.៥

 

 

 

 

2257R

២៨៥៧ អរ

2257CAM

2857CAM

១៣.០០-២០

14 / 80R-20

១២.០០-២៤

៣៦៥ / ៨០--២០

 

2271R

2871R

2271CAM

2871CAM

១៤.០០-២០

14.00R21

១៣.០០-២៤

 

 

2273R

២៨៧៣ អ

2273CAM

2873CAM

១៤.០០-២៤

 

 

 

 


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ