តាក់ស៊ី CHAIN

 • DUAL-TRIPLE TRUCK CHAIN

  ឌុក - ត្រេឌីដាប់ប៊ល

  លេខស្តុក TIRE SIZES ៤២០០R ស៊េរី ៤៨០០R ស៊េរី ៤២០០CAM ស៊េរី ៤៨០០CAM ស៊េរី ៤២០៦R ៤៨០៦R ៤២០៦CAM ៤៨០៦CAM ៨-១៤.៥MH ៦.០០-១៦LT ៤២១១៤ ៤៨១១៤ ៤២១១ អឹម ៤៨១១CAM ៦.៧០-១៥ អិម ៧.០០-១៥T ៧-១៧.៥ អិល។ ភី .២៥៥ / ៧៥-១៧ ៤២១៧ ១៧ ។ 4817CAM P225 / 75R-15 P235 / 75R-15 215 / 75R-14LT 215 / 75R-15LT 205R-16 6.50-16LT 4219R 4819R 4219CAM 4819CAM 235 / 75R-15LT 215 / 85R-16LT 225 / 75R-16LT ...
 • SINGLE TRUCK CHAIN

  ស៊ីធីត្រេដឃឺរ

  លេខស្តុក TIRE SIZES ២២០០R ស៊េរី ២៨០០R ស៊េរី ២២០០CAM ស៊េរី ២៨០០CAM ស៊េរី ២២០៩R ២៨០៩R ២២០៩CAM ២៨០៩CAM ៧.០០-១៤LT ១៨៥-១៤ អិល ១៨៥-១៩៥ / ៧៥R- ១៤ P២០៥ / ៧៥R-១៤ ១៩៥ / ៧៥R-១៤ អិល ២០៥ / ៦០R-១៧.៥ ២២១១R ២៨១១R ២២១១CAM ២៨១១CAM ៦.៧០ -១៥ លីធី ៧-១៧.៥ អិល .២២១៥ / ៧៥R-១៥ ២៧X៨.៥០-១៤ អិល ២២១៦R ២៨១៦R ២២១៦CAM ២៨១៦CAM ២១៥ / ៧៥R-១៤LT ២១៥ / ៧៥R-១៥ លីធី P២២៥ / ៧៥R-១៥ P២៣៥ / ៧៥R-១៥ ២០៥R-១៦ ២២១៩R ២៨១៩R ២២១៩CAM ២៨១៩CAM ២៣៥ / ៧៥ -១៥ អិល ...
 • TYPE P AND RP CHAIN

  ប្រភេទ P និង RP CHAIN

  ប្រភេទ P ភាគហ៊ុនលេខទំងន់ / Pr.Lbs ។ ប្រភេទភាគហ៊ុន RP លេខទំងន់ / ភី។ អិល។ ទំហំតាក់ស៊ី ១២″ & ១៣″ រីម ១៤″ រីម ១៥″ និងរ៉ាមផ្សេងៗ ១២៣០ ១៦.១ ១៨៣០ ១៧.៦ ៦.៧០-១៣ ៧.០០-១៣ ៧.៣៥-១៤ C៧០-១៤ A៧០-១៥ C៧០-១៥ ៧.២៥-១៣ A៧០-១៣ C៧៨-១៤ D៧៨-១៤ A78-15 B78-15 B70-13 C70-13 CR70-14 CR78-14 BR70-15 185 / 70R-15 D70-13 C78-13 DR78-14 185R-14 175R-15 6.40-15 D78-13 AR70-13 ១៨៥ / ៧០-១៤ ១៩៥ / ៧០-១៤ ខ…
 • NACM TYPE PL CLASS “S” CHAIN FOR PASSENGER CARS

  NACM ប្រភេទស៊ីឌីផ្លេផ្លិច“ S” វគ្គបណ្ណសំរាប់ឡានដឹកទំនិញ

  ស្តុកមានទំងន់ម៉ាក TIRE SIZE ក្នុង ១ គូ / ឡូតិ៍ ១២″ & ១៣″ រីម ១៤″ រីម ១៥″ និង RIMS ១១១០ ៨ ១៤៥R-១២ P១៤៥ / ៨០R-១២ P១៦៥ / ៧០R-១២ ១៣៥R-១៣ P១៥៥ / ៥៥R-១៣ ១១១៤ ៨,៨ ១៥៥R- ១២ P១៥៥ / ៨០R-១២ ១៣៥R-១៤ ១៤៥R-១៤ P១៧៤ / ៧០R-១២ ១៤៥R-១៣ P១៤៥ / ៧០R-១៤ P១៥៥ / ៦៥R-១៤ P១៤៥ / ៧០R-១៣ P១៤៥ / ៨០R-១៣ P១៦៥ / ៦០R-១៤ P១៦៥ / ៦៥R-១៤ 155R-13 P155 / 80R-13 ...
 • 4X4 SNOW CHAIN

  4X4 SNOW CHAIN

  ទេ។ ទេ។ ទំងន់ (គីឡូក្រាម) តុកកែទំហំ ១២″ -១៤″ ១៥″ ១៦″ -១៦.៥″ ១៧″ -១៧.៥″ ឌីជី ២០០ ២០០ ៧.៧ ៦០០-១២ ១៧៥-១៤៤៥ / ៧០-១៥៥ ១៨៥ / ៦០-១៥៥ ១៩៥-១៦ ២០០៥ -៣៩០ ២១០ / ៥៥-៣៦៥ ១៩៥ / ៧០-១៣ ១៨៥ / ៧០-១៤ ១៩៥ / ៥៥-១៥ ១៨៥ / ៦៥-១៥ ២១៥ / ៤០-១៦ ១៨០ / ៦៥-៣៩០ ២០០ / ៦០-៣៦៥ ២០៥ / ៦៥-១៣ ១៧៥ -១៤ ២០៥ / ៥០-១៥ ១៩៥ / ៦០-១៥ ១៨៥ / ៥៥-១៦ ២០០ / ៦៥-៣៤០ ២១០ / ៥០-៣៦៥ ១៩៥ / ៦៥-១៤ ២០៥ / ៥៥-១ ...
 • 9MM KNS SNOW CHAIN

  9MM KNS SNOW CHAIN

  លេខទូរស័ព្ទ ១០″ រី ១១″ រី ១២″ រី ១២″ រីម ១៣″ រីម ១៤″ រីង ១៥″ រី ១៦″ រីម ១៧″ រីម ១៨ 18 រីម ១៨ Other រីងផ្សេងទៀតរី៉ ១០ ១០៥៥ / ៨០-១០ ៥០០-១០ ១៣០-១២ ១៤៥ / ៧០-១២ ១៣៥ / ៧០- ១៣ ១៥០ / ៦៥-៣១៥ ១៦៥ / ៧០-១០ ១៤៥-១០ ១២៥-១២ ១៤០ / ៧០-១២ ២០ ១៣៥-១២ ១៤៥ / ៧០-១២ ១២៥ / ៨៥-១៣ ១៣៥ / ៨០-១៣ ១៥០ / ៦៥-៣៤០ ១៤០-១២ ១៤៥ / ៨០-១២ ១៣៥-១៣ ១៤៥ / ៧០-១៣ ១៦០ / ៦០-៣១៥ ១៤៥-១២ ១៥៥ / ៧០-១២ ១៥៥ / ៦០-១៣ ១៥៥ / ៦៥-១៣ ១៦០ / ៦៥-៣១៥ ១៦៥/៦៥ ...
 • 12MM KN SNOW CHAIN

  12MM KN SNOW CHAIN

  លេខទូរស័ព្ទ ១០″ រី ១១″ រី ១២″ រី ១២″ រីម ១៣″ រីម ១៤″ រីង ១៥″ រី ១៦″ រីម ១៧″ រីម ១៨ 18 រីម ១៨ Other រីងផ្សេងទៀតរី៉ ១០ ១០៥៥ / ៨០-១០ ៥០០-១០ ១៣០-១២ ១៤៥ / ៧០-១២ ១៣៥ / ៧០- ១៣ ១៥០ / ៦៥-៣១៥ ១៦៥ / ៧០-១០ ១៤៥-១០ ១២៥-១២ ១៤០ / ៧០-១២ ២០ ១៣៥-១២ ១៤៥ / ៧០-១២ ១២៥ / ៨៥-១៣ ១៣៥ / ៨០-១៣ ១៥០ / ៦៥-៣៤០ ១៤០-១២ ១៤៥ / ៨០-១២ ១៣៥-១៣ ១៤៥ / ៧០-១៣ ១៦០ / ៦០-៣១៥ ១៤៥-១២ ១៥៥ / …